KOR

청소 및 세탁 관련 종합 서비스

종합 청소 서비스
기술적 클리닝과 특수 작업

의료시설, 공업, 도장부문을 포함한 자동차 공장 및 사무실 빌딩 등을 위한 종합 청소 서비스를 제공합니다.

자세히 알고 싶습니다

종합 청소 서비스
기술적 클리닝과 특수 작업

의료시설, 공업, 도장부문을 포함한 자동차 공장 및 사무실 빌딩 등을 위한 종합 청소 서비스를 제공합니다.

자세히 알고 싶습니다

종합 세탁 서비스
작업복 세탁 및 대여

의료시설과 공업 시설에서 사용하는 세탁물에 대해, 관리/수선/화학 세척/ 운송 및 증빙을 포함한 세탁 및 대여 서비스를 제공합니다.

자세히 알고 싶습니다

요청에 따른 청소 서비스
장애인 고용 대행 (facultative compensation) 서비스 제공

현지 법률에 따라 장애인 고용 대행 (facultative compensation) 서비스를 제공합니다. 사무실이나 공동주택 청소 등의 소량주문 가능합니다.

자세히 알고 싶습니다

Průmyslové čištění

Jsme firma úzce specializovaná na průmyslové čištění - lakovny, galvanovny, slévárny, průmyslové celky, výrobní technologie apod . Kvalitu považujeme za samozřejmost.

자세히 알고 싶습니다

Úklidový servis na míru
Poskytovatel náhradního plnění

Jsme poskytovatelem náhradního plnění prostřednictvím našich společností. Pomůže vyřešit povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

자세히 알고 싶습니다

청소와 세탁 전문 서비스를 제공합니다. 클리닝 분야의 새로운 트렌드에 따라, 저희 소속사들에 대해, 최신 기술 시설과 전문적인 직원 교육분야에 끊임 없이 투자 하고 있습니다. 또한 의료시설 및 공업 분야의 청소와 세탁관련 종합적인 서비스를 제공할 수 있도록 최선의 노력을 하고 있습니다.

... 세척 및 청소 관련 업무

... 세탁 이상의 서비스

MWD GROUP소속사들로는 MW-DIAS, RENATEX CZ 과 IVACOM 등이 있습니다.

서비스청소 및 세탁 관련 종합 서비스

서비스

품질 관리 시스템저희는 제공하는 서비스의 고급 품질을 보증하는 인증서를 가지고 있습니다.

인증

KONTAKT언제든지 연락 해 주시기 바랍니다. 체코공화국 내에 모든 지역에 서비스를 제공합니다.

연락 해 주시기 바랍니다

청소 및 세탁 관련 종합 서비스

기타 서비스

 • 장애인 고용 대행 서비스 (facultative compensation) 제공
 • 고객의 요청에 따른 특수 청소 작업
 • 고객의 요청에 따른 특수 세탁 서비스
 • 위생과 살균소독제 제품 판매
 • 개인 보호장비 판매
 • 빌딩경비 및 재산보호

(주)MW-DIAS은 체코공화국 내에서 의료기관 관련 청소사업을 선도하는 대표적인 기업입니다.

대학병원과 전문 의료기관을 포함하여 30곳 이상의 병원에 정기적으로 종합적인 청소 서비스를 제공하고 있습니다.

 • 병원과 사회복지기관 정기적 청소
 • 병원의 전문(수술실, 중환자실, 소아과 등)부서 정기적 청소
 • 청정실과 무균실 청소
 • 수술실과 처치실 청소 제공
 • 위생 및 살균소독 관리 계획에 대한 상담
 • 고객의 요청에 따른 특수 청소 작업
 • 위생과 살균소독제 제품, 재고 보충 및 공급
서비스에 관심이 있습니다

(주)MW-DIAS은 체코공화국 내에서 청소와 기술적 클리닝 서비스 제공 업체중, 가장 큰 기업 중의 하나입니다.

자동차 생산 공장, 도장 부문과 복잡한 작업장 등을 포함한 공업분야의 200여 고객을 위해 정기적으로 청소 서비스를 제공하고 있습니다.

 • 생산현장, 물류 및 창고 구역 정기적 청소
 • 생산라인과 컨베이어 세척
 • 도장부문과 도장라인 특수 기술 클리닝
 • 생산현장 기계적 세척 및 건물주변 관리
 • 고객의 요청에 따른 특수 청소 작업
 • 사무실 빌딩과 사무실 정기적 청소
 • 위생과 살균소독제 제품, 재고 보충 및 공급
서비스에 관심이 있습니다

RENATEX CZ은 체코공화국 내에서 가장 큰 세탁전문회사 중의 하나입니다.

16개의 병원과 7개의 식품 공장을 위해 종합적인 세탁물관리 서비스를 제공하고 있습니다.

 • 품질 요구사항에 맞추어, 세탁물의 필요한 수량을 공급하는 세탁물 임대 서비스
 • 배송관리시스템과 물류관리 제공
 • 세탁물의 움직임 상태를 모니터링하는RFID전파식별 기술 사용
 • 세탁물 품질 관리 (수선 및 재생)
 • 높은 수준의 위생 기준을 엄격히 준수
서비스에 관심이 있습니다

RENATEX CZ은 북모라비아와 폴란드의 제철업광업  자동차 공업 등의 분야에서 활동하는 주요 업체들을 위해 세탁 및 화학세척 서비스를 제공하고 있습니다.

 • 세탁과 화학세척 서비스를 시행합니다.
 • 세탁물 확인과 세탁물 자동 수선을 제공합니다.
 • 배송관리시스템과 물류관리 제공
서비스에 관심이 있습니다

더 자세히 알고 싶습니까? 연락 해 주시기 바랍니다.

이메일 문의의 경우, 최대 24시간 이내 답변을 드립니다.. 저희 제공하는 각각의 서비스에 대해 자세한 정보를 드리겠습니다.

Jméno a příjmení:* E-mail:*
Telefon: Firma:
Předmět:
Váš dotaz:*
© ArsylineGraphic & webdesign studio

Video prezentace firmy

Varování